Löpning på skilda banor

Klicka på knappen "Hämta ny gren" så kommer nedanstående dialogruta upp. För löpning på skilda banor finns alternativen 3, 4, 5, 6, 7 och 8 banor. Maximalt antal heat och startande framgår av dialogrutans knappar.
Vi markerar en gren, MÄN 60 M och väljer 8 banor. Observera att antal banor på arenan styr. Då skapas en grenfil med namnet "MÄN 60 M.xlsx". Under tävlingens gång är varje påbörjad gren en egen fil.
Det finns fyra knappar att tillgå. "Radera" används för att ta bort deltagare som inte inte prickat av sig. Markera namn eller startnummer och klicka på "Radera".
"Indela i heat" används för att skapa försöksheat (eller direktfinal om alla grenens deltagare ryms i ett heat).
"A-B-C-final" används för att skapa A- och B-final osv utan påföljande semifinaler/final. De som seedats högst hamnar i A-finalen osv.
"Återgå" används för att spara och stänga grenfilen. Använd alltid "Återgå"-knappen för att stänga filen utom om du av någon anledning inte vill spara ändringar.
Till höger om föreningsnamnen finns en kolumn för seedning. Om seedningsresultat tidigare registrerats in finns de här. De behöver oftast kompletteras och det kan vara enklast att seeda om med 1-2-3-4 osv. I ovanstående bild är seedningsresultat införda för 6 av 20 deltagare. För att få bra spridning till försöksheaten eller bra delning mellan A- och B-final behöver komplettering ske för ytterligare några löpare. Seedningssiffrorna är givetvis beroende på vilken förhandsinformation man har om deltagarna. Vet man inget så får man låta slumpen avgöra. Ett tips för att få någorlunda styrd fördelning mellan försöksheaten är att numrera deltagarna i den ordning står i listan.
Vi klickar på knappen "Indela i heat". Heatindelningen visas med slumpmässig fördelning på banor. Seedningen styr endast fördelning mellan heaten.
Knapparna har ändrat funktion. Första knappen används för att sortera heaten efter att placeringar, resultat och vinduppgifter införts för alla heaten.
"Grenprotokoll" används för utskrift av tävlingsprotokoll till starter, speaker och tidtagning.
Om målkameradatorn är nätverkskopplad kan tider och placeringar inhämtas direkt via knappen "Resultatimport". Mer om detta under "Direktimport av tider".
När protokollet så småningom efter genomförda försöksheat kommit tillbaka hämtas grenen fram med hjälp av huvudmenyns knapp "Hämta påbörjad gren". I dialogrutan väljer du grenen, i detta exempel "MÄN 60 M", och klickar på "Öppna".
Skriv in placeringar, resultat och vinduppgifter. Skriv alltid eventuell delad placering som ett heltal. Om du vid exempelvis delad tredjeplacering skriver "3=" kommer inte sorteringen att fungera. Lägg till likhetstecknet först i den slutliga resultatlistan.
Resultaten skall vid eltidtagning skrivas med två decimaler. Använd alltid komma som decimalavskiljare. Manuella tider skrivs så här: "10,3m", dvs ett "m" direkt efter tiden. Om hela tävlingen genomförs med manuell tidtagning kan "m" uteslutas. Använd då Excels funktion "Minska decimal" för att ta bort hundradelsnollan. Använd alltid punkt som skiljetecken mellan minuter och sekunder. Om du använder kolon kan det hända att Excel automatiskt ger cellen ett tidsformat som du får problem med. Den rätta Excel-formateringen är "Tal" med 2 decimaler.
Alla placerings- och resultatrutor måste fyllas i. Om deltagaren inte startat, brutit eller blivit diskvalificerad skriver du förslagsvis, ej start - bröt - diskv i resultatrutan och alltid ett streck "-" i placeringsrutan.
Klicka på knappen "Sortera heat". Sorteringen sker alltid efter placeringssiffran.
Knapparna ändrar återigen funktion. "Finalheat" skapar ett finalheat efter att du markerat finalisterna med texten "Final" till höger om resultatet. "Grenutskrift" ger utskrift för t.ex. speaker och anslagstavla.
Till höger om resultaten markeras automatiskt "Final" (i förekommande fall "Semi") för de som enligt SFIF:s kvalsystem för SM-tävlingar går vidare. Om andra kvalificeringsregler gäller för tävlingen kan man radera finalmarkeringarna och skriva in egna.
Finalmarkeringen sker automatiskt vid löpning på 6-7-8 banor. Om löpare i skilda heat har samma tid bör det kontrolleras att rätt löpare finalmarkerats. Även när vissa heat eller löpare fått manuella tider bör finalmarkeringarna kontrolleras. Om andra kvalificeringsbestämmelser än regelbokens tillämpas så kan man radera de automatiska finalmarkeringarna och markera manuellt.
På grenens första rad läggs tävlingsdatum in. Om tävlingen pågår endast en dag kan man radera datumet.
Klicka sedan på "Finalheat". Om inte rätt antal finalister markeras kommer ett felmeddelande. Finalfältet banlottas enligt regelboken. Skriv ut grenprotokoll för finalheatet.
När placeringar, resultat och vinduppgift så småningom blivit ifyllda klickar du på knappen "Sortera final".
Grenen är klar! Klicka på "Grenutskrift" för utskrift till anslagstavla och speaker. Om man bara vill skriva ut finalfältet (försöksheaten tidigare utskrivna) markerar man finalfältets rader och kolumner och gör på Excelvis en utskrift av markering.
Avsluta med att klicka på "Till resultatlista". Resultaten förs över till den samlade resultatlistan och samtidigt sparas och stängs grenfilen. Grenfilens namn får samtidigt prefixet "KLAR_".
Om man tillämpar fortlöpande uppdatering av resultat på internet och vill lägga upp försöksresultaten innan finalen körs skickar man dessa till resultatlistan så här: Tryck "Alt+F8", välj "Spara_Heat_Till_Resultatlista" och klickar på "Kör". Detta måste göras innan man skapar finalfältet. Den funktionen är också användbar då försök och final går på skilda dagar.