Löpning på gemensam bana

Klicka på knappen "Hämta ny gren" så kommer nedanstående dialogruta upp. För löpning på gemensam bana kan du välja alla alternativen, från 3 banor till 30 löpare. Ta dock för vana att välja ett något högre alternativ än antalet deltagande löpare. Maximalt antal heat och startande framgår av dialogrutans knappar. Om antalet löpare ryms inom ett heat bör man ta för vana att välja minst alternativet 10 löpare. Då slipper man bansiffrorna i grenprotokollet.
OBS! Alternativet "9 löpare" är reserverat för 800 m när försöksheat med maximalt nio löpare skall följas av final. Se SFIF:s kvalsystem för SM-tävlingar. Om t.ex. antalet löpare på 800 m är 27 och arenan har 6 banor bör heatens antal vara 3 (dubblering på banorna 4-2-6). Valet är i detta exempel "9 löpare".
För ett lopp på 1500 m med 9 deltagare kan du välja vilket alternativ som helst från "10 löpare" och uppåt. Det kan dock vara bra att välja något högre alternativ, t.ex. "12 löpare", om några som glömt pricka av sig dyker upp på startlinjen. Observera att alternativet "9 löpare" är reserverat för 800 m under vissa förhållanden.
Vi markerar en gren, P11 600 M och väljer "10 löpare" då vi vet från avprickningen att alla 19 löpare kommer till start. Då skapas en grenfil med namnet "P 11 600 M.xlsx". Under tävlingens gång är varje påbörjad gren en egen fil. Vi har tänkt oss ha två heat med tiderna avgörande. Eftersom vi valde "10 löpare" kommer antalet löpare i heaten bli 10 och 9. Manuellt kan man, om man så vill, efter programmets heatindelning ändra och flytta en löpare från A-heat till B-heat för att jämna ut antalet löpare per heat.
Det finns fyra knappar att tillgå. "Radera" används för att ta bort deltagare som inte inte prickat av sig. Markera namn eller startnummer och klicka på "Radera".
"Indela i heat" används för att skapa försöksheat (eller direktfinal om alla grenens deltagare ryms i ett heat). "A-B-C-final" används för att skapa A- och B-finaler osv utan påföljande semifinaler/final. Detta alternativ är det vanligaste vid längre lopp och vi använder oss av detta i exemplet.
"Återgå" används för att spara och stänga grenfilen. Använd alltid "Återgå"-knappen för att stänga filen utom om du av någon anledning inte vill spara ändringar.
Till höger om föreningsnamnen finns en kolumn för seedning. Om seedningsresultat tidigare registrerats in finns de här. De behöver oftast kompletteras och det kan vara enklast att seeda om med 1-2-3-4 osv. Seedningssiffrorna är givetvis beroende på vilken förhandsinformation man har om deltagarna. Vet man inget så får man låta slumpen helt avgöra. I detta fall har vi seedat 10 löpare.
Vi klickar på knappen "A-B-C-final". Heatindelningen visas med slumpmässig ordning inom heaten och de högst seedade löparna i sista heatet.
Knapparna har ändrat funktion. Första knappen används för att sortera heaten efter att placeringar och resultat införts för alla heaten.
"Grenprotokoll" används för utskrift av tävlingsprotokoll till starter, speaker och tidtagning.
Om målkameradatorn är nätverkskopplad kan tider och placeringar inhämtas direkt via knappen "Resultatimport". Mer om detta under "Direktimport av tider".
När protokollet så småningom efter genomfört lopp kommit tillbaka hämtas grenen fram med hjälp av huvudmenyns knapp "Hämta påbörjad gren". I dialogrutan väljer du grenen, i detta fall "P11 600 M", och klickar på "Öppna".
Skriv in placeringar och resultat. Skriv alltid eventuell delad placering som ett heltal. Om du vid exempelvis delad tredjeplacering skriver "3=" kommer inte sorteringen att fungera. Lägg till likhetstecknet först i den slutliga resultatlistan.
Resultaten skall vid eltidtagning skrivas med två decimaler. Använd alltid komma som decimalavskiljare. Manuella tider skrivs så här: "2.10,3m", dvs ett "m" direkt efter tiden. Om hela tävlingen genomförs med manuell tidtagning kan "m" uteslutas. Använd alltid punkt som skiljetecken mellan minuter och sekunder. Om du använder kolon kan det hända att Excel automatiskt ger cellen ett tidsformat som du får problem med.
Alla placerings- och resultatrutor måste fyllas i. Om deltagaren inte startat, brutit eller blivit diskvalificerad skriver du förslagsvis, ej start - bröt - diskv i resultatrutan och alltid ett streck "-" i placeringsrutan.
Klicka på knappen "Sortera heat". Sorteringen sker alltid efter placeringssiffran.
Grenen är klar! Eftersom tiderna i de två heaten var direkt avgörande för slutplaceringarna skapas en "Samlad lista". Vill man inte ha en sådan lista sorterad i resultatordning kan den raderas med vanliga Excel-funktioner innan man tar utskrift och sparar till resultatlistan.
Klicka på "Grenutskrift" för utskrift till exempelvis speaker och anslagstavla. Avsluta med att klicka på "Till resultatlista". Resultaten förs över till den samlade resultatlistan och samtidigt sparas och stängs grenfilen. Grenfilens namn får samtidigt prefixet "KLAR_".
Om man tillämpar fortlöpande uppdatering av resultat på internet och vill lägga upp eventuella försöksresultat innan finalen avgörs skickar man dessa till resultatlistan så här: Tryck "Alt+F8", välj "Spara_Heat_Till_Resultatlista" och klickar på "Kör". Detta måste göras innan man skapar finalfältet.