Här inregistreras alla anmälda tävlingsdeltagare.
Klicka på knappen "Registrera" så så visas en dialogruta.
Välj namn i listan eller skriv in om namnet saknas. Förening kommer upp automatiskt när namn i listan väljs. Ändra i föreningsrutan om inte rätt förening kommer upp.
Välj gren i listan. Endast förregistrerade grenar kan väljas.
I Info-rutan kan man ange exempelvis bästaresultat för seedning i löpningar.
Du kan också skriva in startnummer i dialogrutan. Vid oavbruten registrering sker automatisk uppräkning när nästa deltagare registreras. Om man inte vill ha uppräkning så lämnar man startnummerrutan tom.
Om man använder en obruten nummerserie går det dock både snabbare och lättare att lägga in numren i efterhand med hjälp av knappen "Numrera". Markera då någon ruta på första inregistrerade raden, klicka på knappen "Numrera", och alla deltagare får startnummer från 1 och uppåt. Om någon annan nummerserie skall användas så skriver du det första numret i rätt kolumn på första raden och klickar på "Numrera".
Observera att startnummer krävs av programmet även om nummerlappar inte kommer att användas i tävlingen.
Klicka på "Registrera" (eller dubbelklicka på grenen) så införs klass/gren, namn, förening, m.m. på första lediga rad. I första kolumnen införs automatiskt en grenkod som inte får ändras. Stäng dialogrutan via x-et när du är klar.
Om man registrerar fel så stänger man dialogrutan, markerar den felaktigt registrerade raden och klickar på "Ta bort rad".
Kompletterande anmälningar av nya grenar för redan registrerade deltagare kan man lägga in utan att använda dialogrutan. Man markerar deltagarens namn och klickar på knappen "Infoga rad". Då kopieras namn, förening och startnummer till den nya raden. Manuellt kompletterar man med klass och gren, markerar rutan för grenkod och klickar på knappen "Koda". Om inte grenkoden införs så är klass/gren felstavat.
Med hjälp av knappen "Sort klubb/namn" kan deltagarna sorteras i bokstavsordning. Det kan vara lämpligt innan man använder den automatiska numreringsfunktionen.
Knappen "Kvittens" ger en kvittensblankett klar för utskrift. Lämplig att använda vid efteranmälningar på tävlingsdagen. En förutsättning är att anmälningsavgiftsbelopp införts vid registrering av grenar.
Knappen längst till höger med röd text "Radera allt" tar bort alla inregistrerade anmälningar.
 
MERA OM KVITTENSBLANKETTEN
Markera ett deltagarnamn och klicka på knappen "Kvittens". Då visas kvittensblanketten (se nedanstående bild) och information om startnummer, namn, förening, klass/gren och anmälningsavgift finns på plats. Klart för utskrift via Excels vanliga utskriftsfunktion. Om deltagaren anmäls i flera grenar kan man återgå till "Registrera anmälningar" och hämta deltagarens nästa gren med hjälp av knappen "Kvittens". Maximalt sex grenar per deltagare.
Efteranmälningstillägg kan anges antingen med multipliceringsfaktor eller fast krontillägg. 0,5 som i bilden nedan avser 50 % tillägg. Om fast krontillägg anges tar det över. Lämnas krontillägg tomt så gäller %-tillägg.
När en ny deltagare hämtas så rensas kvittensbladet automatiskt. Kvittensblanketten har en "Rensa"-knapp som kan användas då man vill fylla i blanketten manuellt. Fälten med röd ram till vänster är möjliga att skriva i.
Nedre delen av den utskrivna blanketten är en kvittenskopia som lämpligen rivs av längs den streckade linjen.