Windathletics är det kompletta systemet för administration av friidrottstävlingar på arena.
Kan användas vid alla typer av friidrottstävlingar, från en liten tävling på klubbnivå till stora mästerskaps-tävlingar.
WindAthletics är en Excelapplikation. För senaste versionen krävs att Excel 2007 eller senare är installerat på datorn.
För Excel 2003 och tidigare finns en version av Windathletics som inte längre vidareutvecklas. Denna manual är i stort tillämplig även för den versionen.

 Funktioner i sammandrag

Inregistrering av grenar och anmälningar sker snabbt och enkelt med hjälp av dialogrutor. Deltagarnamn, föreningar och klasser/grenar hämtas ur databaser vilket minskar risken för felskrivningar.
Startlistan och resultatlistan sammanställs och utskriftsformateras automatiskt.
Funktioner för deltagarlista i föreningsordning och utskrift av avprickningslistor finns inbyggda.
Heatindelning och banlottning sker automatiskt i enlighet med Svenska Friidrottsförbundets tävlingsregler. Hopp- och kastordning lottas av programmet. Alla tävlingsprotokoll skrivs ut på laserskrivare.
Grenresultat och placeringar hämtas in från grendatorer och målkamera eller skrivs in manuellt varefter programmet sköter om sortering och slutlig lagring i resultatlistan.
Funktion för beräkning av föreningspoäng, 3-2-1 alternativt (7)6-5-4-3-2-1, ingår också.
Direkt efter att sista grenens resultat införts kan en slutlig klass- och grensorterad resultatlista skrivas ut.
För snabb publicering på internet kan resultatlistan under tävlingens gång fortlöpande sparas som en html-fil.
Programmet har funktion för import av tider och placeringar direkt från Omega, FinishLynx och Algetiming målkamerasystem.
Inbyggt speakerstöd genom att startlista och alla grenfiler kontinuerligt sparas i html-format.

 Allmänt om tävlingens genomförande

Några veckor före tävlingsdatum kan det vara lämpligt att se över och eventuellt aktualisera databasen.
Före anmälningarna börjar komma in kan de i tävlingen ingående grenarna registreras.
Anmälningarna inregistreras löpande som de kommer in.
När tidsprogrammet är klart kompletteras grenregistreringen med tiderna.
Senast dagen före tävlingen är det lämpligt att skriva ut en komplett startlista och alla avprickningslistor.
På tävlingsdagen hanteras avprickningslistor, grenprotokoll skrivs ut. Dessa återkommer ifyllda med resultat som inregistreras i programmet. Grenresultat skrivs ut löpande för speaker och anslagstavlor.
Den slutliga resultatlistan är i princip klar för utskrift när sista grenresultaten införts.

 I programmet ingående filer

Programmet består av en enda fil: "windathletics.xlsm".
Under tävlingens gång skapas en mängd filer. Varje gren sparas under tävlingen som en egen fil med automatisk namnsättning. Vidare skapas från den osorterade resultatlistan "resultat.xlsx", "resultat.html" och "resultat.txt".
"startlista.txt", "Antal_Klass_Gren.xlsx" och "faktura.xlsx" är andra filer som kan skapas.
"windathletics.xlsm" läggs förslagsvis i C:\ARENA. Annan valfri standardkatalog kan dock lätt anges i programmet. Alla grenfiler sparas i standardkatalogen. Manualfilerna måste ligga i C:\ARENA\MANUAL för att vara nåbara via knappen "Manual".
Grenfilerna bör raderas efter tävlingen och senast när förarbetet för ny tävling börjar.
Dessutom finns tilläggsfilerna "hojdstav_mall.xls", "langdtresteg_mall.xls" och "kast_mall.xls" för att skapa protokoll som fylls i på dator direkt vid grenen.

 Aktualisera databasen

Databasen innehåller en Namn/föreningsbas och en Gren/klassbas.
I namn- och föreningsbasen läggs en databas med namn och föreningar upp. Detta underlättar väsentligt vid inregistrering av tävlingsdeltagare.
Databasen uppdateras automatiskt med de namn som man registrerar in inför en tävling. Man behöver emellertid klicka på knappen "Uppdatera" då en fullt ut dynamisk uppdatering skulle göra att deltagarregistreringen upplevs seg på datorer med några år på nacken.
Det går också att manuellt ersätta/komplettera/radera en befintlig namn- och föreningsbas. Börja då med att klicka på "Lås upp" så att namn- och föreningskolumnerna blir tillgängliga att skriva i. Det kan vara en fördel att i en separat Excelfil iordningställa kompletteringar. Kopiera sedan in de nya namnen och föreningarna. Använd vanliga Excel-funktioner för att radera och kopiera. Första kolumnen skall innehålla namn och födelseår med strukturen "Anders Andersson -81". Andra kolumnen skall innehålla föreningsnamnet.
Klicka på "Uppdatera" så sorteras namnen i bokstavsordning och eventuella dubbletter rensas bort.
Vid komplettering av existerande databas lägger du till de nya namnen och föreningarna från första lediga rad. Klicka sedan på "Uppdatera".
Gren- och klassbasen täcker in de flesta förekommande grenar och klasser. De grenar och klasser som finns med här är tillgängliga vid grenregistreringen. Ordningen i startlistan och den slutliga resultatlistan styrs av sifferkoderna.
Det går att ändra grenar och klasser i de ljusgröna fälten. En viktig regel för namnsättningen av egna grenar/klasser är att punkt (.) och snedstreck (/ och \) inte får förekomma då gren- och klassbeteckningar används för att automatisk namnsättning av grenfiler.
 
Observera att grenkoderna 31, 32, 33 och 34 är förbestämda till höjd, stav, längd och tresteg. Grenbeteckningen går att ändra men 31 och 32 ger höjd/stavprotokoll medan 33 och 34 ger längd/trestegsprotokoll.
 
Grenkoderna 60-68 är reserverade för stafetter. Dessa grenkoder styr utseendet på utskrifter av protokoll och resultatlistor.

 Registrera grenar

Här inregistreras tävlingens alla grenar/klasser.
Klicka på knappen "Registrera" så visas en dialogruta.
I dialogrutan markeras klass och gren. Klicka på "Registrera" (eller dubbelklicka på grenen) så införs klass/gren till första lediga rad. I första kolumnen införs automatiskt en grenkod som styr grenens placering i startlistan och slutligen i resultatlistan. Stäng dialogrutan via x-et när du är klar.
Om man registrerar fel så stänger man dialogrutan, markerar den felaktigt registrerade grenen och klickar på "Radera".
Tredje kolumnen är avsedd för manuell ifyllnad av tidsprogram. Vid en endagstävling skriver man lämpligen klockslaget för den aktuella grenen så här: "14.45". Vid en flerdagarstävling kan man skriva så här: "Lörd 14.45".
Nästa kolumn kan användas för anmälningsavgifter. Avgiften förs in för varje gren då det ibland kan förekomma olika belopp för skilda åldersklasser. Om avgifterna införts här kan "Klubblistan" kompletteras med föreningsvisa summabelopp. Dessutom kan en kvittensblankett, lämplig att använda vid efteranmälningar på tävlingsdagen, enkelt skrivas ut med belopp att betala automatiskt angivet.
Tidsprogram och anmälningsavgifter läggs lämpligen till efter att alla grenar inregistrerats.
I de vita fälten uppe till höger skriver du in tävlingsnamn/datum och arrangör. Det som skrivs här kommer med på alla tävlingsprotokoll. Tävlingsnamn och datum överförs också till den slutliga resultatlistan.
 
Längre till höger finns en knapp med röd text "Radera allt" som tar bort alla inregistrerade grenar.
Filnamn på "resultat.html": Här kan man ange prefix för resultatfilen som i exemplet på bilden kommer att heta "oig2011_resultat.html". På samma sätt namnges filen "startlista.html".
Info-text för "resultat.html": Här kan man ange infotext som läggs i början på resultatfilen (under tävlingsnamn och datum).

 Registrera anmälningar

Här inregistreras alla anmälda tävlingsdeltagare.
Klicka på knappen "Registrera" så så visas en dialogruta.
Välj namn i listan eller skriv in om namnet saknas. Förening kommer upp automatiskt när namn i listan väljs. Ändra i föreningsrutan om inte rätt förening kommer upp.
Välj gren i listan. Endast förregistrerade grenar kan väljas.
I Info-rutan kan man ange exempelvis bästaresultat för seedning i löpningar.
Du kan också skriva in startnummer i dialogrutan. Vid oavbruten registrering sker automatisk uppräkning när nästa deltagare registreras. Om man inte vill ha uppräkning så lämnar man startnummerrutan tom.
Om man använder en obruten nummerserie går det dock både snabbare och lättare att lägga in numren i efterhand med hjälp av knappen "Numrera". Markera då någon ruta på första inregistrerade raden, klicka på knappen "Numrera", och alla deltagare får startnummer från 1 och uppåt. Om någon annan nummerserie skall användas så skriver du det första numret i rätt kolumn på första raden och klickar på "Numrera".
Observera att startnummer krävs av programmet även om nummerlappar inte kommer att användas i tävlingen.
Klicka på "Registrera" (eller dubbelklicka på grenen) så införs klass/gren, namn, förening, m.m. på första lediga rad. I första kolumnen införs automatiskt en grenkod som inte får ändras. Stäng dialogrutan via x-et när du är klar.
Om man registrerar fel så stänger man dialogrutan, markerar den felaktigt registrerade raden och klickar på "Ta bort rad".
Kompletterande anmälningar av nya grenar för redan registrerade deltagare kan man lägga in utan att använda dialogrutan. Man markerar deltagarens namn och klickar på knappen "Infoga rad". Då kopieras namn, förening och startnummer till den nya raden. Manuellt kompletterar man med klass och gren, markerar rutan för grenkod och klickar på knappen "Koda". Om inte grenkoden införs så är klass/gren felstavat.
Med hjälp av knappen "Sort klubb/namn" kan deltagarna sorteras i bokstavsordning. Det kan vara lämpligt innan man använder den automatiska numreringsfunktionen.
Knappen "Kvittens" ger en kvittensblankett klar för utskrift. Lämplig att använda vid efteranmälningar på tävlingsdagen. En förutsättning är att anmälningsavgiftsbelopp införts vid registrering av grenar.
Knappen längst till höger med röd text "Radera allt" tar bort alla inregistrerade anmälningar.
 
MERA OM KVITTENSBLANKETTEN
Markera ett deltagarnamn och klicka på knappen "Kvittens". Då visas kvittensblanketten (se nedanstående bild) och information om startnummer, namn, förening, klass/gren och anmälningsavgift finns på plats. Klart för utskrift via Excels vanliga utskriftsfunktion. Om deltagaren anmäls i flera grenar kan man återgå till "Registrera anmälningar" och hämta deltagarens nästa gren med hjälp av knappen "Kvittens". Maximalt sex grenar per deltagare.
Efteranmälningstillägg kan anges antingen med multipliceringsfaktor eller fast krontillägg. 0,5 som i bilden nedan avser 50 % tillägg. Om fast krontillägg anges tar det över. Lämnas krontillägg tomt så gäller %-tillägg.
När en ny deltagare hämtas så rensas kvittensbladet automatiskt. Kvittensblanketten har en "Rensa"-knapp som kan användas då man vill fylla i blanketten manuellt. Fälten med röd ram till vänster är möjliga att skriva i.
Nedre delen av den utskrivna blanketten är en kvittenskopia som lämpligen rivs av längs den streckade linjen.

 Skapa/visa startlista

Huvudmenyns knapp "Skapa startlista" ger en startlista klar att användas under tävlingen. Viktigt! Om nya anmälningar har tillkommit och registrerats måste du använda denna knapp för att uppdatera befintlig startlista. Varje gång man omskapar startlistan sparas den också i html-format (startlista.html).
Huvudmenyns knapp "Visa startlista" tar fram startlistan. Grunden för denna är alltid inregistrerade anmälningar. Det går därför inte att skriva direkt i startlistan.
Knappen "Skapa startlista.txt" skapar en textfil med detta namn för eventuell vidare hantering i något ordbehandlingsprogram. Det går också givetvis bra att skriva ut startlistan direkt från Excel med detta programs ordinarie utskriftsfunktion. Markera det område du vill ha utskrivet och välj att "skriva ut markering". Ett annat alternativ är att kopiera hela startlistan till en ny Excelfil för ytterligare formatering.
Via startlistan kan du skriva ut avprickningslistor. Markera en grenrubrik och klicka på knappen "Skriv ut avpricklista". I den vita rutan uppe till höger kan huvudtext för avprickningslistan anges. Till exempel: NEDTAGES 30 MIN FÖRE GRENSTART.
Som alternativ till att skriva ut avprickningslista för en gren i taget kan man genom att klicka på "Skapa avprickfil" skapa en Excelfil med namnet "Avprickingslista.xlsx". Filen har två flikar: "Alla grenar" och "Löpningar". Innan man skriver ut bör man kontrollera/ändra sidbrytningar.
En speciell variant finns för utskrift av avprickningslista i tresteg. Man får då med en särskild kolumn med rubriken "Plankavstånd". Markera grenrubrik - tryck Alt+F8 - välj Avprickningslista_Tresteg - klicka på "Kör".

 Skapa lista på antal startande per gren

För att göra tidsprogram är det bra att på ett enkelt sätt få lista på antal startande per klass/gren.
Gör så här: Tryck Alt+F8 på tangentbordet, välj Antal_Klass_Gren och klicka på "Kör". Då skapas filen "Antalklassgren.xlsx".

 Skapa/visa klubblista

Knappen "Skapa klubblista" skapar en lista där deltagarna sorterats på föreningar. För varje deltagare anges också vilka grenar deltagaren är anmäld i.
Knappen "Visa klubblista" tar fram listan. Det går inte att göra ändringar här. Om man använder föreningskuvert med nummerlappar kan denna lista skrivas ut, klippas isär föreningsvis och fästas på kuverten.
Om man vid registrering av grenar infört anmälningsavgiften för varje gren kan man här få summabelopp per förening. Klicka på knappen "Anm-avgifter".
Det finns också möjlighet att få ut en enkel fakturastomme genom att skriva in eget kontonummer i avsedd ruta längst till höger (syns inte på bilden ovan) och klicka på knappen "Faktura".
Då skapas filen Faktura.xlsx. I filen kan du ändra beloppen för "Tillägg efteranmälan" och "Avgår betalt" så att slutsumman blir korrekt. Filen "Faktura.xlsx" är en normal Excelfil öppen för redigering.

 Löpning på skilda banor

Klicka på knappen "Hämta ny gren" så kommer nedanstående dialogruta upp. För löpning på skilda banor finns alternativen 3, 4, 5, 6, 7 och 8 banor. Maximalt antal heat och startande framgår av dialogrutans knappar.
Vi markerar en gren, MÄN 60 M och väljer 8 banor. Observera att antal banor på arenan styr. Då skapas en grenfil med namnet "MÄN 60 M.xlsx". Under tävlingens gång är varje påbörjad gren en egen fil.
Det finns fyra knappar att tillgå. "Radera" används för att ta bort deltagare som inte inte prickat av sig. Markera namn eller startnummer och klicka på "Radera".
"Indela i heat" används för att skapa försöksheat (eller direktfinal om alla grenens deltagare ryms i ett heat).
"A-B-C-final" används för att skapa A- och B-final osv utan påföljande semifinaler/final. De som seedats högst hamnar i A-finalen osv.
"Återgå" används för att spara och stänga grenfilen. Använd alltid "Återgå"-knappen för att stänga filen utom om du av någon anledning inte vill spara ändringar.
Till höger om föreningsnamnen finns en kolumn för seedning. Om seedningsresultat tidigare registrerats in finns de här. De behöver oftast kompletteras och det kan vara enklast att seeda om med 1-2-3-4 osv. I ovanstående bild är seedningsresultat införda för 6 av 20 deltagare. För att få bra spridning till försöksheaten eller bra delning mellan A- och B-final behöver komplettering ske för ytterligare några löpare. Seedningssiffrorna är givetvis beroende på vilken förhandsinformation man har om deltagarna. Vet man inget så får man låta slumpen avgöra. Ett tips för att få någorlunda styrd fördelning mellan försöksheaten är att numrera deltagarna i den ordning står i listan.
Vi klickar på knappen "Indela i heat". Heatindelningen visas med slumpmässig fördelning på banor. Seedningen styr endast fördelning mellan heaten.
Knapparna har ändrat funktion. Första knappen används för att sortera heaten efter att placeringar, resultat och vinduppgifter införts för alla heaten.
"Grenprotokoll" används för utskrift av tävlingsprotokoll till starter, speaker och tidtagning.
Om målkameradatorn är nätverkskopplad kan tider och placeringar inhämtas direkt via knappen "Resultatimport". Mer om detta under "Direktimport av tider".
När protokollet så småningom efter genomförda försöksheat kommit tillbaka hämtas grenen fram med hjälp av huvudmenyns knapp "Hämta påbörjad gren". I dialogrutan väljer du grenen, i detta exempel "MÄN 60 M", och klickar på "Öppna".
Skriv in placeringar, resultat och vinduppgifter. Skriv alltid eventuell delad placering som ett heltal. Om du vid exempelvis delad tredjeplacering skriver "3=" kommer inte sorteringen att fungera. Lägg till likhetstecknet först i den slutliga resultatlistan.
Resultaten skall vid eltidtagning skrivas med två decimaler. Använd alltid komma som decimalavskiljare. Manuella tider skrivs så här: "10,3m", dvs ett "m" direkt efter tiden. Om hela tävlingen genomförs med manuell tidtagning kan "m" uteslutas. Använd då Excels funktion "Minska decimal" för att ta bort hundradelsnollan. Använd alltid punkt som skiljetecken mellan minuter och sekunder. Om du använder kolon kan det hända att Excel automatiskt ger cellen ett tidsformat som du får problem med. Den rätta Excel-formateringen är "Tal" med 2 decimaler.
Alla placerings- och resultatrutor måste fyllas i. Om deltagaren inte startat, brutit eller blivit diskvalificerad skriver du förslagsvis, ej start - bröt - diskv i resultatrutan och alltid ett streck "-" i placeringsrutan.
Klicka på knappen "Sortera heat". Sorteringen sker alltid efter placeringssiffran.
Knapparna ändrar återigen funktion. "Finalheat" skapar ett finalheat efter att du markerat finalisterna med texten "Final" till höger om resultatet. "Grenutskrift" ger utskrift för t.ex. speaker och anslagstavla.
Till höger om resultaten markeras automatiskt "Final" (i förekommande fall "Semi") för de som enligt SFIF:s kvalsystem för SM-tävlingar går vidare. Om andra kvalificeringsregler gäller för tävlingen kan man radera finalmarkeringarna och skriva in egna.
Finalmarkeringen sker automatiskt vid löpning på 6-7-8 banor. Om löpare i skilda heat har samma tid bör det kontrolleras att rätt löpare finalmarkerats. Även när vissa heat eller löpare fått manuella tider bör finalmarkeringarna kontrolleras. Om andra kvalificeringsbestämmelser än regelbokens tillämpas så kan man radera de automatiska finalmarkeringarna och markera manuellt.
På grenens första rad läggs tävlingsdatum in. Om tävlingen pågår endast en dag kan man radera datumet.
Klicka sedan på "Finalheat". Om inte rätt antal finalister markeras kommer ett felmeddelande. Finalfältet banlottas enligt regelboken. Skriv ut grenprotokoll för finalheatet.
När placeringar, resultat och vinduppgift så småningom blivit ifyllda klickar du på knappen "Sortera final".
Grenen är klar! Klicka på "Grenutskrift" för utskrift till anslagstavla och speaker. Om man bara vill skriva ut finalfältet (försöksheaten tidigare utskrivna) markerar man finalfältets rader och kolumner och gör på Excelvis en utskrift av markering.
Avsluta med att klicka på "Till resultatlista". Resultaten förs över till den samlade resultatlistan och samtidigt sparas och stängs grenfilen. Grenfilens namn får samtidigt prefixet "KLAR_".
Om man tillämpar fortlöpande uppdatering av resultat på internet och vill lägga upp försöksresultaten innan finalen körs skickar man dessa till resultatlistan så här: Tryck "Alt+F8", välj "Spara_Heat_Till_Resultatlista" och klickar på "Kör". Detta måste göras innan man skapar finalfältet. Den funktionen är också användbar då försök och final går på skilda dagar.

 Löpning på gemensam bana

Klicka på knappen "Hämta ny gren" så kommer nedanstående dialogruta upp. För löpning på gemensam bana kan du välja alla alternativen, från 3 banor till 30 löpare. Ta dock för vana att välja ett något högre alternativ än antalet deltagande löpare. Maximalt antal heat och startande framgår av dialogrutans knappar. Om antalet löpare ryms inom ett heat bör man ta för vana att välja minst alternativet 10 löpare. Då slipper man bansiffrorna i grenprotokollet.
OBS! Alternativet "9 löpare" är reserverat för 800 m när försöksheat med maximalt nio löpare skall följas av final. Se SFIF:s kvalsystem för SM-tävlingar. Om t.ex. antalet löpare på 800 m är 27 och arenan har 6 banor bör heatens antal vara 3 (dubblering på banorna 4-2-6). Valet är i detta exempel "9 löpare".
För ett lopp på 1500 m med 9 deltagare kan du välja vilket alternativ som helst från "10 löpare" och uppåt. Det kan dock vara bra att välja något högre alternativ, t.ex. "12 löpare", om några som glömt pricka av sig dyker upp på startlinjen. Observera att alternativet "9 löpare" är reserverat för 800 m under vissa förhållanden.
Vi markerar en gren, P11 600 M och väljer "10 löpare" då vi vet från avprickningen att alla 19 löpare kommer till start. Då skapas en grenfil med namnet "P 11 600 M.xlsx". Under tävlingens gång är varje påbörjad gren en egen fil. Vi har tänkt oss ha två heat med tiderna avgörande. Eftersom vi valde "10 löpare" kommer antalet löpare i heaten bli 10 och 9. Manuellt kan man, om man så vill, efter programmets heatindelning ändra och flytta en löpare från A-heat till B-heat för att jämna ut antalet löpare per heat.
Det finns fyra knappar att tillgå. "Radera" används för att ta bort deltagare som inte inte prickat av sig. Markera namn eller startnummer och klicka på "Radera".
"Indela i heat" används för att skapa försöksheat (eller direktfinal om alla grenens deltagare ryms i ett heat). "A-B-C-final" används för att skapa A- och B-finaler osv utan påföljande semifinaler/final. Detta alternativ är det vanligaste vid längre lopp och vi använder oss av detta i exemplet.
"Återgå" används för att spara och stänga grenfilen. Använd alltid "Återgå"-knappen för att stänga filen utom om du av någon anledning inte vill spara ändringar.
Till höger om föreningsnamnen finns en kolumn för seedning. Om seedningsresultat tidigare registrerats in finns de här. De behöver oftast kompletteras och det kan vara enklast att seeda om med 1-2-3-4 osv. Seedningssiffrorna är givetvis beroende på vilken förhandsinformation man har om deltagarna. Vet man inget så får man låta slumpen helt avgöra. I detta fall har vi seedat 10 löpare.
Vi klickar på knappen "A-B-C-final". Heatindelningen visas med slumpmässig ordning inom heaten och de högst seedade löparna i sista heatet.
Knapparna har ändrat funktion. Första knappen används för att sortera heaten efter att placeringar och resultat införts för alla heaten.
"Grenprotokoll" används för utskrift av tävlingsprotokoll till starter, speaker och tidtagning.
Om målkameradatorn är nätverkskopplad kan tider och placeringar inhämtas direkt via knappen "Resultatimport". Mer om detta under "Direktimport av tider".
När protokollet så småningom efter genomfört lopp kommit tillbaka hämtas grenen fram med hjälp av huvudmenyns knapp "Hämta påbörjad gren". I dialogrutan väljer du grenen, i detta fall "P11 600 M", och klickar på "Öppna".
Skriv in placeringar och resultat. Skriv alltid eventuell delad placering som ett heltal. Om du vid exempelvis delad tredjeplacering skriver "3=" kommer inte sorteringen att fungera. Lägg till likhetstecknet först i den slutliga resultatlistan.
Resultaten skall vid eltidtagning skrivas med två decimaler. Använd alltid komma som decimalavskiljare. Manuella tider skrivs så här: "2.10,3m", dvs ett "m" direkt efter tiden. Om hela tävlingen genomförs med manuell tidtagning kan "m" uteslutas. Använd alltid punkt som skiljetecken mellan minuter och sekunder. Om du använder kolon kan det hända att Excel automatiskt ger cellen ett tidsformat som du får problem med.
Alla placerings- och resultatrutor måste fyllas i. Om deltagaren inte startat, brutit eller blivit diskvalificerad skriver du förslagsvis, ej start - bröt - diskv i resultatrutan och alltid ett streck "-" i placeringsrutan.
Klicka på knappen "Sortera heat". Sorteringen sker alltid efter placeringssiffran.
Grenen är klar! Eftersom tiderna i de två heaten var direkt avgörande för slutplaceringarna skapas en "Samlad lista". Vill man inte ha en sådan lista sorterad i resultatordning kan den raderas med vanliga Excel-funktioner innan man tar utskrift och sparar till resultatlistan.
Klicka på "Grenutskrift" för utskrift till exempelvis speaker och anslagstavla. Avsluta med att klicka på "Till resultatlista". Resultaten förs över till den samlade resultatlistan och samtidigt sparas och stängs grenfilen. Grenfilens namn får samtidigt prefixet "KLAR_".
Om man tillämpar fortlöpande uppdatering av resultat på internet och vill lägga upp eventuella försöksresultat innan finalen avgörs skickar man dessa till resultatlistan så här: Tryck "Alt+F8", välj "Spara_Heat_Till_Resultatlista" och klickar på "Kör". Detta måste göras innan man skapar finalfältet.

 Speciellt om semifinaler (och A-B-C-finaler)

Om försöksheaten är fyra eller fler rekommenderas att semifinaler läggs in. Markera de som skall gå vidare till semifinal med texten "Semi" till höger om resultatet. Vid fyra eller fem heat blir semifinalernas antal två, vid sex heat eller flera löps tre semifinaler. Klicka på knappen "Semifinaler". Semifinalerna banlottas i enlighet med regelboken.
Det går också att köra finalheat direkt utan semifinaler. Klicka på knappen "Final direkt" efter att ha markerat finalisterna med texten "Final". Vid löpning på 5, 6, 7 eller 8 banor finns möjlighet att avsluta med A-, B- och C-finaler. Vid exempelvis löpning på 6 banor skapas ett finalheat om man markerat 6 löpare med "final", om man markerat 12 löpare skapas A- och B-finaler och slutligen om 18 löpare markerats skapas dessutom C-final. Det är viktigt att man endast skriver texten "Final". Vill man markera A, B eller C gör man det i kolumnen till höger om "Final". Indelning i A-, B- och C-finaler sker strikt på försöksresultat med de snabbaste i A-heatet.
Skriv ut grenprotokoll för semifinalerna. Så småningom, med placeringar, resultat och vinduppgifter ifyllda, klickar du på "Sortera semifin".
Fortsätt sedan med finalheat på vanligt sätt. Se Löpning på skilda banor

 Stafetter

Stafetter behandlas på samma sätt som andra löpgrenar. Vid inregistrering av deltagare lägger man in alla löpare i laget i samma ruta. Se nedanstående bild. På grund av kolumnbredden syns inte hela laget "Ebba Molinder 00 - Elsa Lindén 00 - Linnea Andersson 00 - Alexandra Schill 00" men informationen finns ändå på plats. I de flesta fall vet man inte laguppställningen förrän strax före tävlingsdags så när anmälan kommer in registrerar man lämpligen temporärt "x-x-x-x".
 
Om stafetter ingår i en individuell tävling har vanligen stafettdeltagarna sina ordinarie nummerlappar. Då Windathletics kräver unikt startnummer för varje deltagare inklusive stafettlagen ger man stafettlagen fiktiva nummer i en särskild serie, t ex 901 och uppåt. För att underlätta den automatiska numreringen i Windathletics, som bygger på att deltagarna är sorterade i klubb/namnordning, kan man inleda stafettlagens föreningsnamn med "_", t ex "_Varbergs GIF". Då blir alla stafettlag samlade när sortering sker i klubb/namnordning.
 
När man öppnar grenen och indelar i heat syns inte alla deltagarnamn i klartext.
 
Men vid utskrift av grenprotokoll är all information om lagdeltagare inlagd på egen rad.
 
När placeringar och resultat införts och sortering gjorts ser det ut så här på bildskärmen ...
 
... medan man i grenutskrift och resultatlista ser namnen på alla lagdeltagarna.

 Hopp och kast

Klicka på knappen "Hämta ny gren" så kommer nedanstående dialogruta upp.
Vi markerar en gren, P15 HÖJD, och väljer knappen "Hopp och kast". Då skapas en grenfil med namnet "P15 HÖJD.xlsx". Under tävlingens gång är varje påbörjad gren en egen fil.
Överst finns fem knappar. "Radera" används för att ta bort deltagare som inte prickat av sig om man använder sig av avprickningslistor. Markera namn eller startnummer och klicka på "Radera".
Före utskrift av grenprotokoll måste lottning av hopp/kastordning ske. Klicka på knappen "Lotta". I nästa bild har lottning skett.
Vid större tävlingar med många deltagare i grenen kan det förekomma kvaltävling. I stället för att lotta hopp/kastordning klickar man på knappen "Kval". Då lottas ordningen och deltagarna delas i två lika stora grupper (vid t ex 39 deltagare får ena gruppen 20 och andra gruppen 19 deltagare). Grenfilerna får namnen "P15 HÖJD kvalpool1.xlsx" och "P15 HÖJD kvalpool2.xlsx". Kvalpoolerna behandlas som separata grenar. När finalen ska köras börjar man om grenen från början och raderar de som inte gått vidare från kvalet.
Knappen "Export" kan användas om man har installerat tilläggsfilerna "hojdstav_mall.xls", "langdtresteg_mall.xls" och "kast_mall.xls" i samma mapp som Windathletics.xlsm. Då skapas en protokollsfil med prefixet "Ny ", i detta fall "Ny P15 HÖJD.xls". Denna fil kan användas för att föra grenprotokoll direkt i dator ute vid grenen. Se vidare under Datorprotokoll.
"Återgå" används för att spara och stänga grenfilen. Använd alltid "Återgå"-knappen för att stänga filen utom om du av någon anledning inte vill spara ändringar.
Efter att deltagarna lottats blir knappen "Grenprotokoll" tillgänglig. Den används för utskrift av tävlingsprotokoll till grenfunktionärer och speaker. När utskrift gjorts infogas automatiskt rutor för att skriva placeringar och resultat.
För grenarna längd och tresteg infogas speciella rutor för vinduppgifter och noteringar om bästa resultat med godkänd vind.
När protokollet så småningom kommer tillbaka hämtas grenen fram med hjälp av huvudmenyns knapp "Hämta påbörjad gren". I dialogrutan väljer du grenen, i detta fall "P15 HÖJD", och klickar på "Öppna".
När du fått fram grenen börjar du med att radera de som eventuellt inte kommit till start. Skriv sedan in placeringar och resultat som i bilden nedan. Använd komma som decimalavskiljare. Skriv alltid eventuell delad placering som ett heltal. Om du vid exempelvis delad tredjeplacering skriver "3=" kommer inte sorteringen att fungera. Lägg till likhetstecknet först i den slutliga resultatlistan.
Om någon deltagare inte lyckats få giltigt resultat i grenen skriver du "0" i resultatrutan och alltid ett streck "-" i placeringsrutan.
Nedan visas exempel på hur vinduppgifter och noteringar om bästa resultat med godkänd vind skrivs i längd och tresteg.
Klicka på knappen "Sortera". Sorteringen sker i första hand efter placeringssiffran. Om placeringssiffror inte fyllts i sker sortering efter resultatet. Det är att föredra att alltid skriva in placeringssiffrorna, särskilt om flera hoppare/kastare hamnat på samma resultat.
Exempel på längd/tresteg i sorterat skick:
Grenen är klar! Klicka på "Grenutskrift" för utskrift till exempelvis speaker och anslagstavla. Avsluta med att klicka på "Till resultatlista". Resultaten förs över till den samlade resultatlistan och samtidigt sparas och stängs grenfilen. Grenfilens namn får samtidigt prefixet "KLAR_".

 Resultatlistan

Här samlas resultaten från färdiga grenar. Ordningsföljden mellan grenarna är så som de blivit klara. Klicka på "Infoga rubrik" så hämtas tävlingsnamn och datum in.
I denna lista kan man endast göra mindre ändringar. Exempel på detta är felstavade namn, fel födelseår eller rättelse av resultat. Det går inte att lägga till eller ta bort rader. Större ändringar måste vänta tills filerna i nästa stycke skapats.
Knappen "Skapa resultatfiler" skapar grensorterade listor. En Excelfil, en textfil och en html-fil färdig för publicering på internet. Dessa filer är lämpliga för efterhandsredigering.
Knappen "Poäng" används för beräkning av föreningspoäng. Läs mera under "Föreningspoäng"

 
Filen "resultat.xlsx" innehåller en klass- och grensorterad lista:

 
Filen "resultat.html" ser ut så här i en webbläsare:

 Datorprotokoll

I Windathletics finns möjlighet att skapa grenprotokoll för hopp och kast som fylls i på dator direkt vid grenen. Man får därmed in hopp- och kastserier direkt i resultatlistan. För detta behövs tilläggsfilerna "hojdstav_mall.xls", "langdtresteg_mall.xls" och "kast_mall.xls" i samma mapp som "Windathletics.xlsm".
Vid tävlingar kan man ha datorer vid hopp- och kastgrenar kopplade i nätverk med datorn med "Windathletics.xlsm". Excel 2003 eller senare version krävs på alla datorer.
När grenfilen skapats, i detta fall "P15 HÖJD.xlsx", lottar man först och klickar sedan på knappen "Export". Då skapas ett grenprotokoll för ifyllnad i form av filen "Ny P15 HÖJD.xls". Samtidigt byter knappen funktion till "Import".
Observera att filerna för grendatorerna alltid skapas i Excel 2003-format för kompatibilitet bakåt.

 
Filen "Ny P15 HÖJD.xls" ser ut så här. Filen kopieras till den dator i nätverket som finns vid höjdhoppet. Man bör alltid ha grenfilerna liggande lokalt på grendatorerna för att inte låsa datorn med "Windathletics.xlsm" som ett slags server. Ett traditionellt protokoll på papper bör även föras som säkerhetskopia och för grenledares underskrift.
Grensekreteraren öppnar filen "Ny P15 HÖJD.xls". och fyller i protokollet med hjälp av knappar. Använd alltid knapparna "Avstått", "Ogiltigt" eller "Godkänd". Det går inte att skriva x eller o direkt i rutorna. Klicka på knappen "Radera" om det blivit fel. Observera att protokollet är ett Excelblad med tre kolumner för varje höjd!
Man börjar lämpligen med att skriva in höjningsschemat på raden överst där det initialt står 100 104 108 osv. För att få positionerna rätt i resultatlistan bör man för höjder under 100 lägga in ett mellanslag efter de två siffrorna som anger hopphöjden.
Klicka på knappen "Auto-plac" så läggs uppdaterade placeringssiffror in mellan startnummer och namn. När grenen är klar klickar man på "Avsluta gren". Den klara grenfilen sparas då som "Klar P15 HÖJD.xls" och stängs.

 
I datorn med WindAthletics.xls öppnar man nu grenfilen "P15 HÖJD.xlsx", och klickar på knappen "Import". I dialogrutan letar man upp filen "Klar P15 HÖJD.xls" på datorn vid höjdhoppet och öppnar den.
Då hämtas grenens resultat och hoppserier in enligt bilden nedan. Sedan kan man fortsätta med "Grenutskrift" och "Till resultatlista" på vanligt sätt.

 
För längd och tresteg ser protokollfilen ut som på de två bilderna nedan. Bilderna överlappar varandra på bredden. Man fyller i resultat med enbart siffror utan skiljetecken mellan m och cm. Klicka på knappen "Auto" så läggs uppdaterade placeringssiffror in mellan startnummer och namn.
Använd alltid knapparna "Avstått" och "Ogiltigt" för att markera - och x. Enbart siffror får skrivas i rutorna. Klicka på knappen "Radera" om det blivit fel. Knappen "Sortera" ger exakta placeringar även för de som har samma bästaresultat.

 
Efter att alla gjort tre försök klickar man på knappen "Till final" (om fler än åtta deltagit). Då gråmarkeras rutorna 4-6 för de som inte får fortsätta.
Plats finns också för vinduppgifter. Ange alltid + eller - och vind med en decimal. Om vindmätaren visar två decimaler ska avrundning alltid ske uppåt. Hundradelarna för man in enbart på pappersprotokollet. Om vindmätning inte skett måste man klicka på "Rensa" innan man klickar på "Avsluta gren".
Avsluta grenen på samma sätt som beskrivits ovan vid P15 HÖJD-exemplet. Nedan visas resultaten importerade till grenfilen.

 
Alla kastgrenar behandlas på samma sätt som längd/tresteg (bortsett från vindmätning).

 Automatisk inhämtning av tider från Omega, FinishLynx och Algetiming målkamera

Om målkamerans dator är nätverkskopplad med egen dator kan resultat från löpning hämtas in automatiskt. För att Windathletics skall hitta resultaten måste mappen med resultatfilerna i målkameradatorn kopplas till K: enligt nedanstående exempel. I exemplet heter målkameradatorn "Hp8710" och den utdelade mappen "FinishLynx".
Resultatfilerna på Omega Scan'o'Vision har filtillägget ".cl". Filerna på FinishLynx har filtillägget ".lif" och på Algetiming ".txt".

 
När resultat skall inhämtas så markerar man grenrubriken eller någon av rutorna för placering/tid i aktuellt heat. Sedan klickar man på knappen "Resultatimport" och väljer rätt gren i fillistan. Placeringar och tider läggs in automatiskt som i nedanstående exempel. Löparen på bana 8 startade inte. Komplettera med texten "ej start" i resultatkolumnen och "-" som placering.
Observera att man vid löpning på gemensam bana måste skriva in placeringssiffrorna manuellt. Radera också eventuella bansiffror.
Om kontakten med målkameradatorn inte etablerats korrekt visas nedanstående felmeddelande.

 Beräkning av föreningspoäng

För beräkning av föreningspoäng finns tre varianter: 3-2-1, 6-5-4-3-2-1 och 7-5-4-3-2-1. Klicka först på "Visa resultatlista". Där används knappen "Poäng" för att lägga in poäng på en gren i taget. Till höger om knappen anger man vilken poängberäkningsvariant man vill ha: 3, 6 eller 7.
Markera grenrubriken för varje final (det fungerar inte på försöksheaten) och klicka på knappen "Poäng". Poängen visas till höger om resultaten.

 
Om man försöker poängberäkna en gren ytterligare en gång kommer följande meddelande...

 
...och om man försöker poängberäkna ett försöksheat visas detta:

 
För att visa och eventuellt skriva ut poängställningen klickar man på knappen "Visa föreningspoäng" på huvudmenyn. Då visas en föreningslista och hittills uppnådda poäng. Dessutom visas vilka grenar som är poängberäknade. Använd Excels vanliga utskriftsfunktion för utskrift.

Ändra i eller göra om beräkningen av föreningspoäng under tävlingens gång
Det kan hända att poängberäkningen blivit fel genom att t.ex. ett föreningsnamn stavats fel för någon deltagare och föreningen därmed råkat hamna i dubbel upplaga i poängsammandraget. Wedevågs IF och Vedevågs IF tolkar programmet som två föreningar. Man går då till "Visa föreningspoäng" och rättar det felaktiga. Kolumnerna för förening, poäng och klara grenar är öppna för rättelser. Om ett föreningsnamn raderas så lämna inga tomma rader utan flytta upp med hjälp av vanliga Excelfunktioner som "Klipp ut - Klistra in". Man kan alternativt välja att "Radera allt" och sedan göra om poängberäkningen för alla grenar i resultatlistan.

 Speakerstöd

I Windathletics kan speakern via nätverk lätt få tillgång till uppdaterad startlista, alla grenfiler under tävlingens gång och uppdaterad resultatlista.
Varje gång man klickar på "skapa startlista " nyskapas/uppdateras filen startlista.html. När något händer i de enskilda grenfilerna skapas/uppdateras en html-fil med grenens namn. När man i "Visa resultatlista" klickar på "Skapa resultatfiler" skapas/uppdateras filen resultat.html.
Om speakern är utrustad med dator i nätverk med sekretariatet och eventuella grendatorer kan denne via webbläsare och grenfiler i html-format följa tävlingen praktiskt taget papperslöst. Via grendatorer ute på fältet kan varje hopp och kast följas i realtid.
OBS! Html-filerna är endast avsedda för speaker m fl. Öppna inte dessa filer via Windathletics!

 Tips och tricks

Omflyttning av löpare
Det händer ibland att man inte är nöjd med den banplacering som programmet ger. Det går i sådana fall att manuellt flytta deltagare mellan banorna. Med fem löpare på sex banor (och sju löpare på åtta banor) lämnas alltid bana ett tom. Om man av någon anledning i stället vill ha bana sex tom markerar man alla löpare (inklusive startnummer och förening) och drar markeringen en rad uppåt. Se nedanstående bild.
En annan variant visas nedan. Man flyttar helt enkelt löparen på bana sex till bana ett. Det går alltså alldeles utmärkt att använda Excels funktioner för att möblera om i heatet (och mellan heaten).
Observera! Den html-fil som skapas när heatindelningen sker uppdateras inte med automatik när man gör manuella omflyttningar enligt ovan. För att uppdatera html-filen gör man så här: Tryck "ALT+F8" på tangentbordet, välj makrot "Html_Gren" och klicka på "Kör".
 

Sammanslagning av olika åldersklasser till ett heat
Det händer ibland att antalet anmälda deltagare i löpgrenar är så få att flera åldersklasser slås samman till ett heat. Det är viktigt att i sådana fall låta programmet behandla varje klass för sig.
Alltså exempelvis en grenfil med namnet "P 19 800 M.xlsx" och en med namnet "P 17 800 M.xlsx". Om man vill skriva ut grenprotokollet med båda klasserna sammanslagna kan man, efter att båda grenfilerna skapats var för sig, öppna båda filerna.
Kopiera förslagsvis P17-deltagarna till P19-filen och gör nödvändiga protokollsutskrifter. Stäng sedan grenfilerna igen utan att spara de ändringar som gjorts i P19-filen.
 

Ändring av antal heat efter att en löpgren påbörjats
Programmet bygger på att man i löpningar använder avprickningslistor som tas ned 60-30 min före grenstart. Heatindelningarna görs sedan man raderat de som inte prickat av sig.
Om man inte använder sig av avprickningslistor utan skriver ut tävlingsprotokollen med alla anmälda deltagare och har upprop vid starten kan det hända att man vill krympa antalet planerade heat på grund av att flera inte svarat vid uppropet. Då uppstår problemet hur man på ett enkelt sätt tar bort heat i programmet utan att behöva göra om grenen från början.
Om man minskar antalet heat från 5, 4 eller 3 till 4, 3 eller 2 flyttar man löpare mellan och inom heaten med tekniken som visats i bilderna ovan och ser till att de sista heaten lämnas tomma på löpare. Man måste också radera grenrubriker (all text) för tomma heat. Rutorna kan dock lämnas kvar, de försvinner automatiskt vid sorteringen.
Att minska antalet heat från 3 till 2 medför inga problem. Både tre heat och två heat följs ju av final. Om man minskar från 4 till 3 måste man tänka på att välja "Final direkt" i stället för "Semifinal". Semifinalalternativet "ärvs" från de ursprungliga fyra heaten.
Vid reducering från 5 till 4 heat sker inget dramatiskt. Båda varianterna följs av två semifinaler. Problem uppstår när man minskar från 6 heat eller flera till 5 heat. 6, 7 och 8 heat skall följas av tre semifinaler medan 5 heat skall följas av två semifinaler. Min lösning är att man trotsar regelboken och kör tre semifinaler från fem heat. De tre semifinalerna ärvs ju från det ursprungliga heatantalet. (Om man inte känner att man i tävlingssituationen har tid att göra om grenen helt från början och radera de som inte svarat vid uppropet.)
Vid minskning från två till ett heat, dvs final direkt, bör man göra om grenen från början och radera de löpare som inte startar. Annars drabbas man ofelbart av att skapa finalheat innan grenen kan avslutas. Det är i detta fall inte så många löpare att hantera så man hinner även i en tidspressad situation göra om grenen.
 

Avsluta en löpgren utan att köra semifinaler/final
Det kan hända att man av misstag klickar på "Indela heat" i stället för "A-B-C-final" när man vill att tiderna i första omgången skall vara avgörande för slutplaceringarna. Upptäcks inte detta i tid så står man där med knappar för finalheat (och eventuellt semifinaler) utan möjlighet att direkt avsluta grenen.
Var lugn! Det finns en bakdörr som tillåter dig att spara grenen till resultatlistan direkt efter försöksheaten. Gör så här: Tryck "Alt+F8", välj "Spara_Heat_Till_Resultatlista" som makronamn och klickar på "Kör".
 


 Ange standardkatalog

Klicka på knappen "Ange standardkatalog" om du vill ändra defaultkatalogen till något annat än C:\ARENA.

Skriv ditt katalogval i dialogrutan och klicka på OK.


 Ange målkamerasystem

Klicka på knappen "Målkamerasystem" för att välja mellan Omega, Alge-Timing eller FinishLynx.

Skriv ditt katalogval i dialogrutan och klicka på OK.


 Grafiktavlor

I samarbete med IC Control har ett system med grafiktavlor direkt kopplade till Windathletics' grendatorer utvecklats. Innan man väljer "IC Control" i dialogrutan behöver man göra en särskild installation på grendatorerna. Dessutom finns modifierade tilläggsfiler: "grafik_hojdstav_mall.xls", "grafik_langdtresteg_mall.xls" och "grafik_kast_mall.xls"


 Avsluta      Rensa för ny tävling

Klicka på knappen "Avsluta" när du vill spara ändringar och stänga programmet.
Knappen "Rensa för ny tävling" används för att rensa bort alla inregistrerade grenar och anmälningar. Startlistan och resultatlistan rensas också.