Hopp och kast

Klicka på knappen "Hämta ny gren" så kommer nedanstående dialogruta upp.
Vi markerar en gren, MÄN LÄNGD, och väljer knappen "Hopp och kast". Då skapas en grenfil med namnet "MÄN LÄNGD.xlsx". Under tävlingens gång är varje påbörjad gren en egen fil.
Överst finns fyra knappar. "Radera" används för att ta bort deltagare som inte prickat av sig om man använder sig av avprickningslistor. Markera namn eller startnummer och klicka på "Radera".
Före utskrift av grenprotokoll måste lottning av hopp/kastordning ske. Klicka på knappen "Lotta". I nästa bild har lottning skett.
Knappen "Export" kan användas om man har installerat tilläggsfilerna "hojdstav_mall.xls", "langdtresteg_mall.xls" och "kast_mall.xls" i samma mapp som Windathletics_M-kamp.xlsm. Då skapas en protokollsfil med prefixet "Ny ", i detta fall "Ny MÄN LÄNGDD.xls". Denna fil kan användas för att föra grenprotokoll direkt i dator ute vid grenen. Se vidare i manualen för WINDATHLETICS under Datorprotokoll hopp/kast.
"Återgå" används för att spara och stänga grenfilen. Använd alltid "Återgå"-knappen för att stänga filen utom om du av någon anledning inte vill spara ändringar.
Efter att deltagarna lottats blir knappen "Grenprotokoll" tillgänglig. Den används för utskrift av tävlingsprotokoll till grenfunktionärer och speaker. När utskrift gjorts infogas automatiskt rutor för att skriva placeringar och resultat.
För längdhopp infogas speciella rutor för vinduppgifter och noteringar om bästa resultat med godkänd vind. För höjd och stav finns inga sådana.
När protokollet så småningom kommer tillbaka hämtas grenen fram med hjälp av huvudmenyns knapp "Hämta påbörjad gren". I dialogrutan väljer du grenen, i detta fall "MÄN LÄNGD", och klickar på "Öppna".
När du fått fram grenen börjar du med att radera de som eventuellt inte kommit till start. Skriv sedan in placeringar och resultat som i bilden nedan. Använd komma som decimalavskiljare. Skriv alltid eventuell delad placering som ett heltal. Om du vid exempelvis delad tredjeplacering skriver "3=" kommer inte sorteringen att fungera. Lägg till likhetstecknet först i den slutliga resultatlistan.
Om någon deltagare inte lyckats få giltigt resultat i grenen skriver du "0" i resultatrutan och alltid ett streck "-" i placeringsrutan.
Klicka på knappen "Sortera". Sorteringen sker i första hand efter placeringssiffran. Om placeringssiffror inte fyllts i sker sortering efter resultatet. Det är att föredra att alltid skriva in placeringssiffrorna, särskilt om flera hoppare/kastare hamnat på samma resultat.
Grenen är klar! Klicka på "Grenutskrift" för utskrift till exempelvis speaker och anslagstavla. Avsluta med att klicka på "Till resultatlista". Resultaten förs över till poängsammandraget och till den samlade resultatlistan. Samtidigt sparas och stängs grenfilen. Grenfilens namn får samtidigt prefixet "KLAR_".