Löpningar

Klicka på knappen "Hämta ny gren" så kommer nedanstående dialogruta upp. För löpning på skilda banor finns alternativen 3, 4, 5, 6, 7 och 8 banor. För löpning på gemensam bana finns dessutom alternativet "15 löpare". Maximalt antal heat och startande framgår av dialogrutans knappar.
Vi markerar en gren, MÄN 100 M, och väljer 8 banor. Observera att antal banor på arenan styr. Då skapas en grenfil med namnet "MÄN 100 M.xlsx". Under tävlingens gång är varje påbörjad gren en egen fil.
Det finns fyra knappar att tillgå (varav en är inaktiv). "Radera" används för att ta bort deltagare som inte inte prickat av sig. Markera namn eller startnummer och klicka på "Radera".
"Indela i heat" används för att skapa ett eller flera heat.
"Återgå" används för att spara och stänga grenfilen. Använd alltid "Återgå"-knappen för att stänga filen utom om du av någon anledning inte vill spara ändringar.
Till höger om föreningsnamnen finns rutor för seedning. Om antalet deltagare gör att löpning måste ske i flera heat så styr man heatindelningen med seedningssiffror.
Vi klickar på knappen "Indela i heat". Heatindelningen visas med slumpmässig fördelning på banor.
Knapparna har ändrat funktion. Första knappen används för att sortera heaten efter att placeringar, resultat och vinduppgifter införts för alla heaten.
"Grenprotokoll" används för utskrift av tävlingsprotokoll till starter, speaker och tidtagning.
Om målkameradatorn är nätverkskopplad kan tider och placeringar inhämtas direkt via knappen "Resultatimport". Mer om detta under "Direktimport av tider" i manualen för Windathletics.
När protokollet så småningom efter genomförda heat kommit tillbaka hämtas grenen fram med hjälp av huvudmenyns knapp "Hämta påbörjad gren". I dialogrutan väljer du grenen, i detta exempel "MÄN 100 M", och klickar på "Öppna".
Skriv in placeringar, resultat och vinduppgifter. Skriv alltid eventuell delad placering som ett heltal. Om du vid exempelvis delad tredjeplacering skriver "3=" kommer inte sorteringen att fungera. Lägg till likhetstecknet först i den slutliga resultatlistan.
Resultaten skall vid eltidtagning alltid skrivas med två decimaler. Använd komma som decimalavskiljare. Manuella tider skrivs på samma sätt. De justeras efter sorteringen med knappen "Manuell fix". Se nedan. Använd alltid punkt som skiljetecken mellan minuter och sekunder. Om du använder kolon eller komma kommer inte poängberäkningen att fungera.
Alla placerings- och resultatrutor måste fyllas i. Om deltagaren inte startat, brutit eller blivit diskvalificerad skriver du förslagsvis, ej start - bröt - diskv i resultatrutan och alltid ett streck "-" i placeringsrutan. Bäst är dock att skriva "0" som resultat vilket är det enda rätta vid lopp på 600 m och längre när minuter finns med i resultatet.
OBSERVERA! 400 m-tider skall alltid anges med sekunder, t ex 62,37. Inte 1.02,37.
Klicka på knappen "Sortera heat". Sorteringen sker alltid efter placeringssiffran. Observera att resultaten är fiktiva och inte från någon verklig tävling.
Använd knappen "Manuell fix" för att justera eventuella manuella tider. Markera tiden och klicka på knappen.
Grenen är klar! Klicka på "Grenutskrift" för utskrift till exempelvis speaker och anslagstavla. Avsluta med att klicka på "Till resultatlista". Resultaten förs över till poängsammandraget och till den samlade resultatlistan. Samtidigt sparas och stängs grenfilen. Grenfilens namn får samtidigt prefixet "KLAR_".